Polityka Grupy dotycząca Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Środowiska

1.1 Pion Components dąży do osiągnięcia najwyższego standardu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska (BHPiOŚ). Zobowiązanie to obejmuje wszystkich naszych pracowników, wszystkie osoby, na które nasza działalność wywiera wpływ, w tym: pracowników tymczasowych, wykonawców, klientów, dostawców, sąsiadów oraz środowisko.

1.2Jesteśmy przekonani, że prężna kultura BHPiOŚ jest rezultatem stosowania prawidłowych systemów zarządzania oraz pracy zaangażowanych pracowników z dostępem do odpowiednich informacji. W związku z tym staramy się osiągnąć nasz cel wyeliminowania wszystkich możliwych wypadków poprzez aktywne angażowanie wszystkich naszych pracowników, a także widoczne przywództwo naszego zespołu kierowniczego.

1.3Każdego roku będziemy wyznaczać cele w zakresie BHPiOŚ oraz podtrzymywać odpowiednie plany mające na celu utrzymanie i poprawę wyników dotyczących zarządzania higieną i bezpieczeństwem oraz ochroną środowiska i wynikami. Projektom i inicjatywom z zakresu BHPiOŚ nadawany będzie priorytet nie niższy niż w przypadku pozostałych projektów związanych z działalnością operacyjną i produkcyjną oraz jakością, a ponadto w miarę potrzeb będą one uwzględniane w procesie strategicznego planowania biznesowego oraz budżetowania rocznego.

1.4Dyrektor Zarządzający Pionu Components odpowiedzialny jest za poczynienie odpowiednich ustaleń w zakresie BHPiOŚ w odniesieniu do wszystkich naszych zakładów. Obejmuje to wygospodarowanie wystarczającej ilości czasu i zasobów na zrealizowanie strategii, zobowiązań dotyczących zasad oraz innych programów BHPiOŚ.

1.5 Niniejszy dokument określa zasady i procedury, które firma Essentra musi wdrożyć, aby zapewnić zgodność z przepisami ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska w krajach, w których prowadzi działalność

We make it Safer..