Essentra sp. z o.o.: Warunki sprzedaży

ZWRACA SIĘ UWAGĘ KUPUJĄCEGO NA WARUNKI nr 5, 11 oraz 12

 1. Ogólne
  1. Warunki przedstawione poniżej (podlegające możliwości zmiany przez sprzedającego za powiadomieniem przekazanym Kupującemu w formie pisemnej lub poprzez informację na Stronie Internetowej Sprzedającego), (dalej nazywane ), (the "Warunkami") stanowią część każdej umowy pomiędzy Sprzedający i Kupującym dotyczącej kupna i sprzedaży Produktów oraz Narzędzi (dalej nazywanej (a "Umową") oraz regulują całość współpracy pomiędzy Sprzedającym i Kupującym w taki sposób, że wyraźnie wyłącza się zastosowanie jakichkolwiek innych warunków (włączając w to wszelkie takie warunki, co, do których Kupujący utrzymuje, iż stosuje je w odniesieniu do wszelkich zamówień kupna, potwierdzeń zamówienia, potwierdzeń dostawy, Specyfikacji oraz wszelkich innych dokumentów tego typu lub adnotacji na dokumentach wystawionych przez Sprzedającego, oraz we wszelkich innych takich sytuacjach).
  2. Żadne rozszerzenie lub modyfikacja jakiegokolwiek postanowienia niniejszych Warunków lub jakichkolwiek deklaracji, rad lub zaleceń dotyczących Produktów przekazane przez jakiegokolwiek przedstawiciela Sprzedającego nie ma mocy wiążącej wobec stron, o ile powyższe nie zostało dokonane w formie pisemnej oraz podpisane przez upoważnionego przedstawiciela każdej ze stron z jasno wyrażonym zamiarem dokonania modyfikacji lub uzupełnienia niniejszych Warunków.
 2. Interpretacja
  1. W niniejszych Warunkach: "Kupujący" " oznacza osobę nabywającą Produkty od Sprzedającego; "Narzędzie Kupującego" oznacza jakąkolwiek matrycę, formę, wzór, narzędzie lub inny sprzęt stanowiący własność Kupującego i/lub wykonany, zakupiony lub otrzymany przez Sprzedającego od lub na polecenie Kupującego; "Produkty na Zamówienie" oznacza wszelkie towary inne niż Produkty Standardowe, które są lub mają być dostarczane przez Sprzedającego; "Grupa" oznacza wszelkie jednostki zależne oraz wszelkie spółki holdingowe Sprzedającego oraz jakiejkolwiek jego jednostki zależnej według stanu faktycznego w danym czasie 'Prawa Własności Intelektualnej' oznacza wszystkie prawa własności intelektualnej, w tym wszelkie patenty (włączając w to certyfikaty ochrony uzupełnień), modele użytkowe, prawa do wynalazków, prawa autorskie, prawa mające charakter praw autorskich, prawa do baz danych, prawa do projektów, zarejestrowane i niezarejestrowane projekty, zarejestrowane i niezarejestrowane znaki towarowe, nazwy handlowe i loga, know-how oraz informacje poufne (niezależnie od tego, czy wszystkie lub którekolwiek z powyższych zostały zarejestrowane, lub co do których zostały złożone wszystkie wnioski lub istnieje prawo do złożenia takich wniosków) oraz wszelkie wartości analogiczne do powyższych w dowolnym miejscu na świecie; "Straty" oznaczają dowolne straty, roszczenia, zobowiązania, koszty, opłaty, wydatki i odszkodowania dowolnego rodzaju, niezależnie od tego, czy zasadnie można uznać, iż były one możliwe do przewidzenia lub uniknięcia; "Przyjęcia Zamówienia" oznacza pisemne przyjęcie zamówienia wydane przez upoważnionego przedstawiciela Sprzedającego zgodnie z postanowieniami punktu 3.2; "Produkty" oznacza wszelkie Produkty Standardowe i/lub produkty na Zamówienie oraz wszelkie ich części; "Próbka" oznacza, w odniesieniu do sprzedaży na podstawie próbki, próbkę dostarczona przez Sprzedającego z zastrzeżeniem wszelkiego zakresu tolerancji oraz innych odchyleń odzwierciedlonych we wszelkich specyfikacjach lub informacjach dostarczonych przez Sprzedającego w związku z próbką, co do których dowolny upoważniony przedstawiciel Sprzedającego potwierdza w Potwierdzeniu Zamówienia, iż mają zastosowanie do Umowy; "Sprzedający" oznacza Moss Plastic Polska Sp. z o.o. bądź też inną spółkę Grupy Moss lub Essentra oraz jej następców i cesjonariuszy; "Katalog Sprzedającego" oznacza katalog produktów Sprzedającego publikowany okresowo przez Sprzedającego, włączając w to wszelkie katalogi publikowane na Stronie Internetowej Sprzedającego; "Narzędzia Sprzedającego" oznacza jakąkolwiek matrycę, formę, wzór, narzędzie lub inny sprzęt inne niż Narzędzia Kupującego, które są lub mają być wykorzystywane w związku produkcją Produktów na Zamówienie; "Specyfikacje" oznacza: 2.1.1 w odniesieniu do Produktów Standardowych, specyfikacje dotyczące odpowiedniego Produktu Standardowego określone w najnowszej edycji Katalogu Sprzedającego zgodnie ze stanem na dzień złożenia zamówienia na taki Produkt Standardowy; 2.1.2 w odniesieniu do Produktów na Zamówienie, specyfikacje dotyczące odpowiednich Produktu na Zamówienie, co do którego upoważniony przedstawiciel Sprzedającego potwierdził, iż stanowią one ostateczną wersję specyfikacji dotyczących takiego Produktu na Zamówienie; oraz 2.1.3 w przypadku braku jakichkolwiek takich specyfikacji, specyfikacje, jakie Sprzedający może, działając w sposób uzasadniony, określić jako odpowiednie; "Produkty Standardowe" oznacza wszelkie towary oferowane do sprzedaży pod odpowiednim numerem produktu w Katalogu Sprzedającego; zaś "Narzędzia" " oznacza Narzędzia Sprzedającego oraz Narzędzia Kupującego.
  2. W niniejszych Warunkach: nagłówki zastosowano wyłącznie dla wygody i nie mają one wpływu na interpretację; odniesienia do "osoby" oznaczają dowolną osobę fizyczną, prawną, bądź inną jednostkę organizacyjną, określenia w liczbie pojedynczej obejmują określenia w liczbie mnogiej i vice versa, gdzie kontekst na to pozwala lub tego wymaga; wszelkie odniesienia do dowolnej ustawy lub przepisów ustawowych, o ile kontekst nie wskazuje wyraźnie inaczej, rozumie się jako odniesienie do takiej ustawy lub przepisu ustawowego włącznie ze wszelkimi wprowadzanymi zmianami, konsolidacjami, modyfikacjami, rozszerzeniami, przypadkami ponownego uchwalenia lub zastąpienia inną ustawą lub przepisem; zaś określenie "w tym/włączając w to" oznacza, o ile kontekst nie wskazuje wyraźnie inaczej, "w tym bez ograniczeń/włączając w to bez ograniczeń".
 3. 1. Oferty i Zamówienia
  1. Oferty ważne są przez okres 30 dni od daty publikacji, o ile Sprzedający wyraźnie nie określi inaczej, jednak nie mają mocy wiążącej aż do momentu przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego zgodnie z postanowieniami punktu 3.2.
  2. Każde zamówienie na Produkty złożone przez Kupującego wobec Sprzedającego uznaj e się za złożona przez Kupującego ofertę kupna Produktów określonych w zamówieniu na warunkach określonych w niniejszych Warunkach. Zamówienie nie ma mocy wiążącej wobec Sprzedającego aż do momentu wystawienia przez Sprzedającego dokumentu Przyjęcia Zamówienia lub (zależnie od tego, co nastąpi wcześniej) do momentu rozpoczęcia przez Sprzedającego produkcji zamówionych Produktów lub jakichkolwiek powiązanych z nimi Narzędzi lub próbek, przydzielenia Produktów Kupującemu lub dokonania wysyłki Produktów do Kupującego.
  3. Po przyjęciu zamówienia, zamówienie takie może zostać odwołane, zmienione lub zawieszone przez Kupującego za uprzednią wyraźna pisemna zgodą Sprzedającego.
  4. Ilość i typ Produktów będą zgodne z danymi określonymi w formularzu zamówienia, lub jeśli inne, zgodne z danymi określonymi w dokumencie Przyjęcia Zamówienia.
 4. Opisy, Próbki i Literatura
  1. Wszystkie rysunki, specyfikacje i reklamy wydane przez Sprzedającego, jak również wszelkie opisy, szczegóły lub ilustracje zawarte w dowolnym Katalogu Sprzedającego są wydawane lub publikowane wyłącznie w celu przedstawienia przybliżonego obrazu opisanych w nich Produktów i nie mogą być uznawane przez Kupującego za punkt odniesienia ani nie stanowią części Umowy inaczej, niż zgodnie z postanowieniami punktu 3.1 oraz punktu 9.
  2. Wszelkie błędy lub przeoczenia natury typograficznej, drukarskiej lub innej w dowolnym katalogu Sprzedającego, ofercie, cenniku, przyjęciu oferty, Przyjęciu Zamówienia, etykiecie, opakowaniu, fakturze lub innym dokumencie bądź informacji wydanej przez Sprzedającego mogą zostać poprawione przez Sprzedającego bez ponoszenia odpowiedzialności wobec Kupującego, w dowolnym czasie bądź to przez korektę takiego błędu lub przeoczenia lub przez korektę bądź to poprzez powiadomienie Kupującego w formie pisemnej, przy czym od momentu dokonania korekty lub powiadomienia, poprawka taka jest wiążąca wobec Kupującego.
  3. Z wyjątkiem okoliczności, gdzie przepisy prawa stanowią inaczej, niniejsza Umowa nie jest: (a) umową sprzedaży na podstawie próbek (nawet, jeżeli próbki zostały dostarczone) o ile Sprzedający wyraźnie nie określi w Przyjęciu Zamówienia, że Umowa ma być umową sprzedaży na podstawie próbek; ani (b) umową sprzedaży na podstawie opisu nawet, jeżeli opis został dostarczony.
 5. Specyfikacje
  1. Kupujący wyraźnie przyjmuje do wiadomości i uznaje, iż niezależnie od wszelkich wskazówek udzielonych przez niego Sprzedającemu, nie będzie polegać on na umiejętnościach lub ocenie Sprzedającego w zakresie określenia, czy produkt będzie odpowiedni dla wszystkich celów Kupującego.
  2. Jeżeli Kupujący decyduje się polegać on na umiejętnościach lub ocenie Sprzedającego w odniesieniu do tego, czy Produkt na Zamówienie jest odpowiedni dla danego celu, w takiej sytuacji przed złożeniem zamówienia Kupujący zobowiązany jest do wyraźnego poinformowania Sprzedającego w formie pisemnej co do konkretnego celu, w zakresie jakiego Kupujący życzy sobie polegać na potwierdzeniu Sprzedającego, nie zaś na przeprowadzonych przez siebie testach. Sprzedający poinformuje Kupującego o wszelkich dodatkowych opłatach należnych w przypadku udzielenia takiego potwierdzenia. Kupujący ma prawo polegać na przydatności takiego Produktu na Zamówienia do danego celu wyłącznie, jeżeli Kupujący dostarczył wszystkich informacji potrzebnych Sprzedającemu do przeprowadzenia wymaganych testów, zaś upoważniony przedstawiciel Sprzedającego wyraźnie potwierdził w dokumencie Przyjęcia Zamówienia, że dany Produkt na Zamówienie może spełnić ten konkretny cel.
  3. Sprzedający ma prawo wprowadzić do Specyfikacji dowolne zmiany, które w sposób istotny nie wpływają na jakość lub funkcjonowanie Produktów lub, z zastrzeżeniem obowiązku poinformowania Kupującego oraz na koszt Kupującego, wszelkich istotnych zmian, jakich wprowadzenie do Produktów na Zamówienie Sprzedający uzna za konieczne w celu spełnienia ustawowych wymagań Wspólnoty Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa lub w odniesieniu do innych aspektów. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zapewnienie, że jakiekolwiek Produkty spełniają jakiekolwiek obowiązujące ustawowe wymagania Wspólnoty Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa lub w odniesieniu do innych aspektów w przypadku, kiedy Specyfikacje dotyczące takich Produktów zostały dostarczone przez, opracowane lub zmienione na żądanie Kupującego.
  4. W odniesieniu do wszelkich Specyfikacji dostarczonych Sprzedającemu przez lub w imieniu Kupującego, lub zmian wprowadzonych do Specyfikacji na żądanie Kupującego, oraz wszelkich Narzędzi wynikających z takich Specyfikacji bądź tez dostarczonych przez lub w imieniu Kupującego, Kupujący gwarantuje, oświadcza i zobowiązuje się, że takie Specyfikacje i/lub Narzędzia: 5.4.1 w sposób pełny i dokładny odzwierciedlają wymagania Kupującego co do Produktów, które mają zostać wyprodukowane na podstawie takich Specyfikacji lub przy wykorzystanie takich Narzędzi; 5.4.2 są kompletne i odpowiednie do celu wyprodukowania i/lub dostarczenia (o ile tak uzgodniono) przez Sprzedającego Produktów zgodnych z takimi Specyfikacjami; 5.4.3 doprowadzą do wyprodukowania Produktów odpowiednich dla celów Kupującego; 5.4.4 nie naruszają Praw Własności Intelektualnej żadnych osób trzecich, oraz że Sprzedający, jego Grupa oraz agenci mają prawo do wykorzystywania wszelkich Praw Własności Intelektualnej zawartych w takich Specyfikacjach lub Narzędziach lub w dowolnych innych produktach lub procesach opisanych w Specyfikacjach na potrzeby wyprodukowania Produktów; oraz 5.4.5 są zgodne ze wszystkimi odnośnymi przepisami prawa.
  5. Z wyjątkiem sytuacji, gdzie niniejsza Umowa wyraźnie stanowi inaczej lub Sprzedawca i Kupujący uzgodnią inaczej w formie pisemnej, Sprzedawca jest właścicielem wszystkich Praw Własności Intelektualnej stworzonych prze Sprzedającego, jego Grupę lub agentów w ramach wykonywania niniejszej Umowy lub w inny sposób w związku z produkcją Produktów lub Narzędziami.
 6. Narzędzia
  1. Jeżeli Sprzedający zgodzi się dostarczyć Produkty na Zamówienie i powiadomi Kupującego, że w tym celu potrzebna mu są Narzędzia Kupującego, Kupujący dostarczy Narzędzia Kupującego zdolne do produkcji Produktów na Zamówienie lub, o ile strony tak uzgodnią, Sprzedawca wyprodukuje Narzędzia Kupującego lub nabędzie je w imieniu Kupującego po cenie uzgodnionej przez strony i pod warunkiem uprzedniego otrzymania płatności zgodnie z postanowieniami punktu 6.2.
  2. Po przyjęciu pierwszego zamówienia Kupującego na produkcję Produktów na Zamówienie przy wykorzystaniu odpowiednich Narzędzi Kupującego i pod warunkiem otrzymania od Sprzedającego faktury na takie Narzędzia Kupującego, Kupujący ma obowiązek: 6.2.1 natychmiast dokonać płatności pięćdziesięciu procent (50%) całości ceny takich Narzędzi Kupującego oraz dokonać płatności pozostałych pięćdziesięciu procent (50%) takiej ceny po przesłaniu Kupującemu przez Sprzedającego próbek wyprodukowanych przy użyciu takich Narzędzie Kupującego; lub 6.2.2 na żądanie Sprzedającego natychmiast dokonać płatności całości ceny takich Narzędzi Kupującego.
  3. Tytuł własności jakichkolwiek Narzędzi Kupującego wyprodukowanych lub zakupionych przez Sprzedającego pozostaje własnością Sprzedającego aż do momentu otrzymania przez Sprzedającego całości ceny należnej z tytułu takich Narzędzie Kupującego w gotówce lub w funduszach wolnych od obciążeń, po otrzymaniu której, prawo własności przechodzi na Kupującego. Do czasu przejścia tytułu własności Narzędzi Kupującego na Kupującego, warunki określone w punktach 10.3 oraz 10.4 mają zastosowanie do Narzędzi Kupującego na tych samych zasadach, na jakich mają one zastosowanie do Produktów. Po przeniesieniu prawa własności Narzędzi Kupującego na Kupującego, Kupujący ma prawo do licencji na Prawa Własności Intelektualnej zawarte w Narzędziach Kupującego w zakresie koniecznym do wykorzystania Narzędzi Kupującego do wykonania odpowiednich Produktów na Zamówienie.
  4. Ryzyko utraty lub uszkodzenia Narzędzi Kupującego dostarczonych Sprzedającemu lub zakupionych przez Sprzedającego w imieniu Kupującego ponosi Kupujący. Ryzyko utraty lub uszkodzenia Narzędzi Kupującego wyprodukowanych przez Sprzedającego przechodzi na Kupującego po ukończeniu ich produkcji. Kupujący zapewni właściwe i odpowiednie ubezpieczenie Narzędzi Kupującego u cieszącego się dobrą reputacją ubezpieczyciela na cały okres ich pozostawania na terenie zakładu Sprzedającego oraz ponosi koszty wszelkich niezbędnych napraw lub wymian.
  5. Sprzedający powiadomi Kupującego o wszelkich przypadkach utraty lub uszkodzenia Narzędzi kupującego pozostających w posiadaniu Sprzedającego. Sprzedający, jego Grupa ani agenci nie ponoszą wobec Kupującego żadnej odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia Narzędzi Kupującego, za wyjątkiem powyższych spowodowanych ich zaniedbaniem lub celowym uszkodzeniem.
  6. Sprzedający będzie przechowywał Narzędzia Kupującego na uzgodnionych uprzednio warunkach przez okres 2 lat od dnia dokonania ostatniej dostawy Produktów wyprodukowanych przy użyciu Narzędzi Kupującego. Po upływie tego okresu, Sprzedający ma prawo wykorzystać Narzędzia Kupującego do własnych celów, lub na koszt Kupującego kontynuować ich przechowywanie.
  7. W przypadku, kiedy Kupujący wyraził życzenie nabycia określonej ilości minimalnej produktów na zamówienie i ma świadomość, że Sprzedający dokona lub już dokonał inwestycji w produkcję Narzędzi Sprzedającego na potrzeby produkcji takich Produktów na Zamówienie, zaś Kupujący zamawia lub odbiera dostawę ilości Produktów na Zamówienie mniejszej niż wcześniej wskazana ilość minimalna, w takiej sytuacji Sprzedający ma prawo wystawić Kupującemu fakturę z tytułu kosztów dokonanej inwestycji w Narzędzia Sprzedającego oraz uzasadnionych kosztów administracyjnych i kosztów obsługi w wysokości proporcjonalnej ilości takich zamówionych Produktów.
  8. Prawa Własności Intelektualnej oraz prawo własności w odniesieniu do wszelkich Narzędzi Sprzedającego pozostaje przez cały czas własnością Sprzedającego, o ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej w formie pisemnej lub co innego wynika z przepisów prawa. Jeżeli Kupujący nabywa Narzędzia Sprzedającego, tytuł własności oraz ryzyko dotyczące narzędzi Sprzedającego przechodzą na Kupującego po dokonaniu przez Kupującego pełnej płatności sumy określonej przez Sprzedającego na piśmie. Kupujący przyjmuje do wiadomości i uznaje, ze wszelkie Narzędzia Sprzedającego, jakie nabywa od Sprzedającego były wcześniej użytkowane przez Sprzedającego oraz że Kupujący ma prawo do dokonania ich inspekcji przed zakupem, z zastrzeżeniem obowiązku powiadomienia o tym Sprzedającego z odpowiednim wyprzedzeniem; po dokonaniu takiej inspekcji uznaje się, że Kupujący przekonał się, iż takie nabywane Narzędzia Sprzedającego są zadowalającej jakości i odpowiednie do jego celów. Po przeniesieniu tytułu własności oraz ryzyka dotyczącego jakichkolwiek Narzędzi Sprzedającego na Kupującego, narzędzia takie będą na potrzeby niniejszych Warunków traktowane jako Narzędzia Kupującego.
  9. W przypadku, kiedy Sprzedający jest zmuszony dokonać przeprojektowania, naprawy lub wymiany, lub z innego powodu ponieść dowolne koszty w związku z Narzędziami wykorzystywanymi w produkcji Produktów na Zamówienie, Kupujący bezzwłocznie zwróci Sprzedającemu wszystkie takie koszty, włączając w to wszelkie koszty narzędzi i wymiany narzędzi, za wyjątkiem powyższych spowodowanych zaniedbaniem Sprzedającego lub jego celowym działaniem szkodliwym.
  10. Sprzedający ma prawo do wykorzystania Narzędzi w dowolnym celu i wedle własnego uznania, w tym w celu prowadzenia produkcji Produktów na Zamówienie.
 7. Cena
  1. Z zastrzeżeniem warunków określonych w punkcie 5.2, cena Produktów lub Narzędzi będzie ceną wskazaną w odpowiedniej ofercie lub, w przypadku braku takiej oferty, ceną wskazaną w cenniku Sprzedającego obowiązującym w czasie przyjęcia zamówienie (dalej nazywana "Ceną"). Cena obejmuje standardowe pakowanie zgodnie z aktualną praktyką Sprzedającego. Cena ta odzwierciedla ograniczenie odpowiedzialności określone w niniejszych Warunkach, jednak na żądanie Kupującego Sprzedający poinformuje Kupującego o dodatkowych kosztach obowiązujących w przypadku, jeśli Sprzedający wyrazi zgodę na jakąkolwiek zmianę w zakresie rzeczonego ograniczenia odpowiedzialności.
  2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do podniesienia Ceny, poprzez powiadomienie Kupującego w dowolnym czasie przed dokonaniem dostawy, tak, aby odzwierciedlała ona wszelki wzrost kosztów Sprzedającego ponoszonych w związku z dostarczaniem jakichkolwiek Produktów lub Narzędzie spowodowany: 7.2.1 jakimkolwiek czynnikiem pozostającym poza możliwą kontrolą Sprzedającego; 7.2.2 wszelkim wzrostem kosztów pracy lub materiałów, włączając w to koszty składowania, jeżeli Produkty nie zostaną odebrane lub dostarczone zgodnie z postanowieniami Umowy; 7.2.3 wszelkimi zmianami, jakich zażądał Kupujący w zakresie terminów dostaw, ilości, Specyfikacji lub zakresu instrukcji Sprzedającego; 7.2.4 awszelkimi opóźnieniami lub wykorzystaniem dodatkowej pracy lub materiałów w związku z jakimikolwiek instrukcjami, zaniedbaniami lub naruszeniem postanowień Umowy przez Kupującego; lub 7.2.5 dowolnym przypadkiem niedopilnowania przez Kupującego dostarczenia Sprzedającemu odpowiednich i terminowych informacji, instrukcji, specyfikacji lub, w przypadkach, gdzie ma to zastosowanie, Narzędzi.
  3. Cena nie obejmuje żadnego należnego podatku od towarów i usług ani innych podatków lub ceł, ani tez żadnych kosztów i opłat związanych z niestandardowym pakowaniem, załadunkiem, rozładunkiem, przewozem i ubezpieczeniem lub innymi podobnymi kosztami, które to (o ile zaistnieją) zostaną dodatkowo opłacone przez Kupującego w czasie, kiedy będzie on miał obowiązek dokonania płatności z tytułu Produktów lub Narzędzi. W przypadku, kiedy Sprzedawca pierwotnie pokrywa koszty przewozu lub inne koszty, które ma opłacić Kupujący, Sprzedający ma prawo natychmiast wystawić Kupującemu fakturę z tytułu takich kosztów.
 8. Płatności
  1. Sprzedawca zgodnie z własnym uznaniem ma prawo wystawić Kupującemu fakturę z góry na całość lub część płatności z tytułu Ceny lub innych kwot płatnych przez Kupującego.
  2. Sprzedający ma prawo: 8.2.1 zaoferować oraz cofnąć kredyt w dowolnym czasie; 8.2.2 zażądać referencji kredytowych oraz poszukiwać referencji kredytowych w odniesieniu do Kupującego.
  3. Z zastrzeżeniem warunków określonych w punkcie 6.1, płatność dowolnej faktury Sprzedającego należna jest (bez potrąceń, rabatów, obniżek i odliczeń) w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury, niezależnie od tego, że dostawa mogła jeszcze nie zostać dokonana lub że prawo własności Produktów lub Narzędzi nie zostało jeszcze przeniesione na Kupującego. O ile Sprzedający nie wyraził wyraźnej zgody stanowiąc inaczej, płatność musi zostać dokonana w tej samej walucie, w jakiej określona jest Cena. Czas płatności sum należnych od Kupującego ma znaczenie zasadnicze dla niniejszych Warunków. Żadna płatność nie zostanie uznana za otrzymaną, dopóki ile nie została ona otrzymana przez Sprzedającego w gotówce lub funduszach wolnych od obciążeń. Odsetki od płatności zaległych należne będą według stawki 3% w stosunku rocznym powyżej aktualnej stopy bazowej banku Lloyds TSB Bank Plc.
  4. Jeżeli Kupujący nie dokona w terminie jakiejkolwiek płatności należnej na podstawie niniejszych warunków i/lub na podstawie jakiejkolwiek innej umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym w sposób zgodny w jej postanowieniami, wtedy, nie ograniczając tym samym w żaden sposób jakiegokolwiek innego prawa lub środka zaradczego dostępnego Sprzedającemu, Sprzedający ma prawo: 8.5.1 rozwiązać niniejszą Umowę lub jakikolwiek inny kontrakt pomiędzy Kupującym i Sprzedającym; 8.5.2 potrącić sumy mu należne od jakichkolwiek sum należnych Kupującemu od Sprzedającego zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy lub z innego tytułu; 8.5.3 zażądać do Kupującego zapłaty wszelkich kosztów składowania produktów i wszelkich Narzędzi; 8.5.4 zawiesić wszelkie dalsze dostawy do Kupującego w ramach realizacji niniejszej Umowy lub jakiejkolwiek innej umowy do czasu dokonania płatności; 8.5.5 traktować niniejszą Umową jako niedotrzymaną i rozwiązaną; 8.5.6 odsprzedać wszelkie produkty niedostarczone jeszcze do Kupującego, i/lub 8.5.7 zatrzymać wszelkie sumy wpłacone tytułem kaucji za Produkty.
 9. Dostawa
  1. O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, Produkty zostaną przesłane Kupującemu przez przewoźnika wybranego w sposób uzasadniony przez Sprzedającego. Dostawa Produktów do Kupującego zostanie dokonana poprzez dostarczenie ich przez Sprzedającego do przewoźnika lub po odebraniu ich rzez przewoźnika. Po dokonaniu powyższego transport Produktów podlegać będzie warunkom świadczenia usług przez przewoźnika, o których Kupujący zostanie powiadomiony na żądanie.
  2. O ile zostanie uzgodnione w formie pisemnej, ze Produkty będą dostarczane w sposób inny, niż wskazany w punkcie 7.1, dostawa zostanie dokonana: 9.2.1 jeżeli poprzez odbiór Produktów przez Kupującego z zakładu Sprzedającego, po powiadomieniu Kupującego rzez Sprzedającego o tym, że Produkty są gotowe do odbioru; 9.2.2 jeżeli poprzez dostawę Produktów przez Sprzedającego, poprzez dostarczenie Produktów przez Sprzedającego na adres wskazany przez Kupującego dla celów realizacji dostawy, lub 9.2.3 jeżeli Produkty mają być transportowane przez osobę trzecie, poprzez odbiór Produktów przez lub ich dostawę do takiej osoby trzeciej.
  3. Wszelkie okresy czasu oraz wskazane daty dokonania dostawy są jedynie terminami przybliżonymi. Czas dokonania dostawy nie ma znaczenia zasadniczego. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za żadne opóźnienia w dostawie Produktów. Sprzedawca może dostarczyć do 10 procent więcej lub do 10 procent mniej, niż wynosi ilość Produktów określona w zamówieniu, zaś Kupujący zaakceptuje takie różnice oraz dokona płatności Ceny w sposób odzwierciedlający takie rzeczywiste różnice w ilości.
  4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za żadne Straty poniesione przez Kupującego w rezultacie niedostarczenia Produktów lub dostarczenia mniejszej ilości Produktów, o ile Kupujący nie powiadomił o tym fakcie Sprzedającego w formie pisemnej w ciągu dziesięciu dni roboczych od szacunkowej daty dostawy w przypadku braku dostawy, lub od rzeczywistej daty dostawy w przypadku dostawy mniejszej ilości Produktów. W dowolnym przypadku, zawsze z zastrzeżeniem warunków określonych w punkcie 10, jeżeli z dowolnej przyczyny Sprzedający ponosi odpowiedzialność, odpowiedzialność Sprzedającego ogranicza się do: 9.4.1 sumy, o jaką cena dostępnych na najtańszym rynku podobnych towarów, którymi zastąpiono towary niedostarczone przekracza Cenę Produktów niedostarczonych; lub 9.4.2 jeżeli taki rynek nie istnieje, do sumy równej Cenie obowiązującej dla Produktów niedostarczonych.
  5. Jeżeli Produkty mają być dostarczane partiami, każda dostawa stanowi odrębne zobowiązanie i ani niedokonanie dostawy rzez Sprzedającego ani żadne roszczenie dotyczące jakiejkolwiek jednej lub większej liczby partii wysuwane przez Kupującego nie uprawnia Kupującego do traktowania całości Umowy jako niedotrzymanej
  6. Jeżeli Kupujący nie odbierze dostawy Produktów lub nie wyda Sprzedającemu odpowiednich instrukcji co do dostawy z wyprzedzeniem w stosunku do wyznaczonego terminu dostawy (z powodów innych, niż z przyczyn leżących poza możliwą kontrolą Kupującego lub z powodu zaniedbania lub naruszenia postanowień niniejszej Umowy przez Sprzedającego) Produkty uznaje się za dostarczone we wyznaczonym terminie dostawy oraz, nie ograniczając tym samym w żaden sposób jakiegokolwiek innego prawa lub środka zaradczego dostępnego Sprzedającemu, Sprzedawca ma prawo: 9.6.1 składować Produkty do czasu faktycznego dokonania dostawy oraz obciążyć Kupującego uzasadnionymi kosztami (w tym kosztami ubezpieczenia) z tytułu składowania, o ile ma to zastosowanie, jednak beż nakładania na Sprzedającego jakiegokolwiek obowiązku co do dokonania takiego ubezpieczenia; lub 9.6.2 jeżeli Kupujący nie odebrał dostawy Produktów w ciągu pięciu dni roboczych następujących po dniu planowanej dostawy, sprzedać Produkty po najlepszej możliwej do natychmiastowego uzyskania cenie oraz (po potrąceniu wszystkich uzasadnionych kosztów składowania i sprzedaży) zwróci Kupującemu wszelką nadwyżkę nad Ceną lub obciąży Kupującego kosztami różnicy w przypadku sumy niższej od Ceny.
  7. Jeżeli po dostawie Produktów Kupujący odkryje, że błędnie zamówił dane Produkty, Jeżeli Sprzedający zgodzi się (według wyłącznie własnego uznania) przyjąć zwrot takich produktów, Kupujący dokona płatności z tytułu standardowych opłat manipulacyjnych stosowanych przez Sprzedającego.
 10. Ryzyko oraz Tytuł Własności Produktów
  1. Ryzyko związane z Produktami dostarczonymi przez Sprzedającego przechodzi na Kupującego natychmiast po dokonaniu dostawy i od tego momentu Kupujący powinien wykupić odpowiednie ubezpieczenie.
  2. Tytuł własności (prawny i uprawniający do czerpania korzyści) wszystkich Produktów dostarczonych lub sprzedanych przez Sprzedającego pozostaje własnością Sprzedającego do wcześniejszego z następujących terminów: 10.2.1 otrzymania przez Sprzedającego, w gotówce lub funduszach wolnych od obciążeń, całości sum należnych Sprzedającemu z tytułu Produktów oraz z wszelkich innych tytułów od Kupującego; lub 10.2.2 (na zasadzie obowiązywania oddzielnie dla poszczególnych przypadków) wykorzystania Produktów lub wcielenia ich do innych produktów.
  3. Aż do czasu, kiedy prawo własności Produktów przejdzie na Kupującego, Kupujący ma obowiązek: 10.3.1 mieć w posiadaniu takie Produkty (na zasadzie powierniczej dla i w imieniu Sprzedającego) jako depozytariusz Sprzedającego oraz działać w dobrej wierze w celu ochrony praw Sprzedającego do takich Produktów; 10.3.2 składować takie Produkty (nie na koszt Sprzedającego) oddzielnie od wszystkich innych towarów Kupującego w taki sposób, aby Produkty pozostały możliwe do zidentyfikowania jako własność Sprzedającego i nie mieszać ich z żadnymi innymi towarami; 10.3.3 nie zastawiać ani nie dopuszczać do tworzenia żadnego zastawu, zajęcia, ani innych praw w stosunku do Produktów ani ich dowodów własności; 10.3.4 nie niszczyć ani nie uszkadzać żadnych znaków identyfikacyjnych na takich Produktach lub odpowiednich opakowaniach oraz utrzymywać takie Produkty w zadowalającym stanie; oraz 10.3.5 utrzymywać ubezpieczenie takich produktów w imieniu Sprzedającego oraz w przypadku jakichkolwiek roszczeń, pobrać wypłaty z tytułu takiego odszkodowania na zasadzie powiernictwa na korzyść Sprzedającego.
  4. Sprzedający ma prawo w dowolnym czasie zażądać od Kupującego dostawy zwrotnej do Sprzedającego dowolnych Produktów przed przejściem prawa własności do tych Produktów na Kupującego. Kupujący udziela Sprzedającemu oraz jego agentom nieodwołalnego upoważnienia do wejścia w dowolnym czasie do miejsca składowania takich Produktów oraz do dokonania inspekcji, lub w przypadku, jeśli Kupujący nie dokonał dostawy zwrotnej takiej własności na żądanie Sprzedającego, do odzyskania takich Produktów.
 11. Jakość
  1. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszych warunków, Sprzedający gwarantuje, że w momencie dostawy: 11.1.1 wszystkie Produkty oraz Narzędzia Kupującego będą dobrej jakości; oraz 11.1.2 jeżeli Sprzedawca wydał potwierdzenie w odniesieniu do przydatności do danego celu zgodnie z warunkami określonymi w punkcie 3.2.
  2. Gwarancje zawarte w punkcie 9.1 nie mają zastosowania, chyba, że: 11.2.1 w odniesieniu do wad, które są widoczne przy inspekcji Produktów lub Narzędzi, Kupujący powiadomi o tym fakcie Sprzedającego w formie pisemnej, odpowiednio szczegółowo przedstawiając sposób naruszenia gwarancji, w ciągu czternastu dni od dnia dostawy Produktów, lub 11.2.2 w odniesieniu do wad, które nie są widoczne przy inspekcji Produktów lub Narzędzi, Kupujący powiadomi o tym fakcie Sprzedającego w formie pisemnej, odpowiednio szczegółowo przedstawiając sposób naruszenia gwarancji, w ciągu czternastu dni od dnia, w którym taka wada stała się lub powinna była stać się wiadoma Kupującemu, jednak w każdym takim przypadku w ciągu 12 miesięcy od dnia dostawy Produktów; oraz 11.2.3 po otrzymaniu takiej informacji o wadach, Sprzedawca ma odpowiednią możliwość dokonania inspekcji Produktów lub Narzędzi oraz na żądanie Sprzedającego (działającego w sposób uzasadniony), Produkty lub Narzędzia zostają zwrócone do siedziby Sprzedającego w celu dokonania takiej inspekcji; oraz 11.2.4 całkowita cena Produktów została zapłacona przez Kupującego.
  3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu naruszenia jakiejkolwiek gwarancji zawartej w punkcie 9.1 jeżeli: 11.3.1 Produkt jest zgodny ze swoimi Specyfikacjami; lub, w przypadkach, których to dotyczy, z Próbką, we wszystkich istotnych aspektach; 11.3.2 naruszenie spowodowane zostało w sposób bezpośredni lub pośredni przez naruszenie przez Kupującego warunków określonych w punkcie 3.4 lub przez Narzędzia Kupującego, z wyjątkiem okoliczności spowodowanych przez niedbałe działanie ze strony Sprzedającego lub jego zaniechanie w zakresie wyprodukowania lub wykorzystania Narzędzi Kupującego; 11.3.3 naruszenie spowodowane zostało w sposób bezpośredni lub pośredni przez działanie lub zaniechanie ze strony jakiejkolwiek osoby, które nie była wyraźnie upoważniona rzez Sprzedającego, włączając w to naprawy, dodatki lub zmiany wprowadzane do Produktów przez lub w imieniu Kupującego; 11.3.4 naruszenie spowodowane zostało w sposób bezpośredni lub pośredni przez części, materiały lub sprzęt włączony do Produktu a niewyprodukowany przez Sprzedającego, w odniesieniu do którego Kupujący będzie miał prawo do skorzystania z gwarancji lub rękojmi wyłącznie w takim zakresie, w jakim została ona udzielona przez producenta Sprzedającemu, a która może zostać przeniesiona na Kupującego (na koszt Kupującego); 11.3.5 Kupujący nadal wykorzystuje lub odsprzedaje Produkty po powiadomieniu o stwierdzeniu wady lub nie wykonuje uzasadnionych instrukcji Sprzedającego w odniesieniu do wstrzymania lub wycofania produktu; lub 11.3.6 naruszenie spowodowane zostało w sposób bezpośredni lub pośredni przez warunki środowiskowe na terenie Kupującego bądź przez wykorzystywanie, składowanie lub obsługę Produktów w sposób inny niż w ramach parametrów określonych w ich Specyfikacjach lub instrukcjach dostarczonych przez Sprzedającego, lub z jakiegokolwiek innego powodu wyłączonego przez Sprzedającego poprzez pisemne powiadomienie, w tym niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, niewłaściwe obchodzenie się, błędy w obsłudze, wandalizm lub okoliczności nieprzewidziane.
  4. Z zastrzeżeniem warunków określonych w punktach 9.2 i 9.3, jeżeli Produkty lub części Produktów zwrócone Sprzedającemu uznane są, zgodnie z uzasadniona opinią Sprzedającego, za niespełniające warunków gwarancji określonych w punkcie 9.1 lub jakichkolwiek innych gwarancji, standardów jakości lub warunków dorozumianych z mocy prawa, Sprzedający w pełni wypełni wszelkie zobowiązanie poprzez, wedle swojego uznania, naprawienie lub wymianę całości lub części wszystkich lub wszelkich Produktów bądź refundację Ceny Produktów niespełniających warunków gwarancji. Wszelkie Produkty, które zostały w taki sposób zastąpione stanowią własność Sprzedającego.
  5. Z zastrzeżeniem warunków określonych w punkcie 10, gwarancje zawarte w punkcie 9.1 stanowią wyłączny zakres odpowiedzialności Sprzedającego wynikającej z lub mającej związek z Produktami.
  6. Kupujący ma obowiązek wypełnić wszystkie zasadne instrukcje Sprzedającego w zakresie jakiejkolwiek kampanii wstrzymania produktu lub wycofania produktu organizowanej w odniesieniu do Produktów oraz w zakresie jakichkolwiek innych działań naprawczych w sposób uzasadniony podejmowanych przez lub w imieniu Sprzedającego w odniesieniu do Produktów po ich dostawie do Kupującego.
 12. Ograniczenie Odpowiedzialności
  1. Na potrzeby niniejszego punktu 12:
   1. "Roszczenie" oznacza roszczenie wynikłe z lub w związku z dostarczeniem dowolnych Produktów lub Narzędzie do Kupującego lub w wyniku naruszenia postanowień niniejszych Warunków oraz jakiegokolwiek obowiązku dowolnego rodzaju przez Sprzedającego, lub wskutek jakiegokolwiek wykorzystania przez Kupującego lub odsprzedaży przez Kupującego dowolnych Produktów (lub jakiegokolwiek produktu zawierającego w sobie jakikolwiek Produkt), lub jakichkolwiek Narzędzi, lub w rezultacie deklaracji, oświadczeń, działania lub zaniechania, włączając w to zaniedbanie, wynikłe w ramach lub w związku z realizacją niniejszych Warunków lub Umowy;
   2. "Ograniczenie Roszczenia" oznacza, w odniesieniu do dowolnego roku kalendarzowego, największa z następujących wartości:
    1. łączną sumę należną Sprzedającemu od Kupującego z tytułu towarów takiego rodzaju, jak podlegające Roszczeniu, zakupionych przez Kupującego od Sprzedającego w danym roku (dalej nazywanych "Odnośnymi Towarami");
    2. w ciągu pierwszych trzech miesięcy danego roku, łączną sumę należną Sprzedającemu od Kupującego z tytułu Odnośnych Towarów zakupionych w roku poprzednim, lub
    3. jeżeli w poprzednim roku nie zostały nabyte żadne Odnośne Towary lub Roszczenie nie dotyczy zakupu towarów, łączną sumę w wysokości (a) jeżeli Odnośne Towary stanowią wyłącznie Produkty Standardowe, równowartość wg średniego kursu NBP na pierwszy dzień danego roku kalendarzowego - £50,000; lub (b) jeżeli Odnośne Produkty obejmują Produkty na Zamówienie lub Narzędzia, równowartość wg średniego kursu NBP na pierwszy dzień danego roku kalendarzowego £100,000.
  2. W niczym nie ograniczając postanowień punktów 12.3 i 10.6, łączna odpowiedzialność Sprzedającego (włączając w to wszelką odpowiedzialność z tytułu działań lub zaniechań jego pracowników, agentów, podwykonawców lub innych członków jego Grupy) wobec Kupującego z tytułu wszystkich Roszczeń, niezależnie od tego, czy wynikają one z umowy, naruszenia prawa (włączając w to zaniedbanie lub naruszenie obowiązków ustawowych), fałszywych oświadczeń, restytucji lub innych przyczyn, ograniczone są jak następuje:
   1. łączna odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu Roszczenia w odniesieniu do dowolnej pojedynczej sztuki Produktu ograniczona jest do ceny należnej Sprzedającemu od Kupującego za tę sztukę;
   2. łączna odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu Roszczenia w odniesieniu do dowolnej pojedynczej sztuki Narzędzia ograniczona jest do zamortyzowanej wartości takiej sztuki lub ceny narzędzia wymiennego, zależnie od tego, która z powyższych wartości jest niższa, oraz
   3. łączna odpowiedzialność Sprzedającego wobec Kupującego z tytułu Roszczeń powstałych w każdym roku kalendarzowym ograniczona jest do wartości Ograniczenia Roszczenia.
  3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego ani żadnych osób trzecich z tytułu jakichkolwiek (a) Strat pośrednich, (b) strat ekonomicznych, (c) utraty zysku lub przewidywanego zysku, (d) utraty spodziewanej przyszłej działalności, (e) szkód wobec reputacji firmy, lub (f) jakiegokolwiek roszczenia z tytułu szkód dodatkowych (niezależnie od tego, w jaki sposób zostały spowodowane), wynikłego w związku z dostarczeniem Produktów lub Narzędzi lub związanych z nimi usług przez Sprzedawcę, w każdym przypadku niezależnie od tego, czy zaistniałe szkody miały charakter bezpośredni, pośredni, czy dodatkowy oraz od tego, czy zostały poniesione przez Kupującego, czy przez jakąkolwiek inna osobę.
  4. Jeżeli na mocy decyzji Sądu jakiekolwiek wyłączenie odpowiedzialności w odniesieniu do którejkolwiek kategorii szkód określonych w punkcie 12.3, na które pragnie powołać się Sprzedający, zostanie z dowolnej przyczyny uznane za niewykonalne, odpowiedzialność Sprzedającego w odniesieniu do takiej kategorii szkód w ramach danego Roszczenia ogranicza się do wartości Ograniczenia Roszczenia.
  5. Z zastrzeżeniem postanowień punktu 10.6, o ile niniejsze Warunki wyraźnie nie stanowią inaczej, wszystkie dorozumiane gwarancje i warunki są wyłączone z Umowy w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie i Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego z tytułu jakichkolwiek strat dowolnego rodzaju wynikających z naruszenia dorozumianych gwarancji lub warunków, lub z naruszenia dowolnego obowiązku dowolnego rodzaju nałożonego na Sprzedającego z mocy prawa.
  6. Żaden z zapisów niniejszych Warunków nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Sprzedającego z tytułu jakichkolwiek roszczeń (za wyjątkiem zwrotu Kupującemu sum wypłaconych osobom trzecim) związanych ze śmiercią lub uszczerbkiem na zdrowiu spowodowanymi przez jego zaniedbanie, lub jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu produktów wadliwych lub z tytułu niezgodności z prawdą deklaracji lub jakiejkolwiek innej odpowiedzialności w takim zakresie, w jakim przepisy prawa nie zezwalają na jej wyłączenie lub ograniczenie.
  7. Jeżeli Kupującemu stanie się wiadome, ze jakakolwiek osoba trzecia wysunęła lub prawdopodobne jest, że wysunie jakiekolwiek roszczenie z tytułu Produktów (włączając w to znajdujące się w nich wady lub naruszone przez nie prawa), ma on obowiązek: 12.7.1 bezzwłocznie powiadomić Sprzedającego o takim roszczeniu lub okoliczności; 12.7.2 bezzwłocznie udzielić Sprzedającemu takiej pomocy i podjąć takie działania, jakich Sprzedający może zażądać w celu uniknięcia, zakwestionowania, obrony, złagodzenia, odparcia, złożenia odwołania lub zawarcia kompromisu w zakresie takiego roszczenia lub okoliczności, włączając w to, lecz bez ograniczenia do tegoż, umożliwienie Sprzedającemu przejecie pełnej kontroli nad wszelkimi postępowaniami i negocjacjami toczącymi się w związku z takim roszczeniem; oraz 12.7.3 nie zawierać ugody ani kompromisu, nie przyznawać ani nie uzgadniać żadnych kwestii w ramach jakiegokolwiek takiego sporu bez uprzedniego pisemnego zatwierdzenia tychże przez Sprzedającego.
  8. W niczym nie ograniczając żadnych innych postanowień niniejszych Warunków postanawia się, że Sprzedawca nie narusza warunków Umowy w przypadku jakiegokolwiek opóźnienia w wykonaniu, lub niewykonania, jego zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, jeżeli takie niewypełnienie lub opóźnienie spowodowane zostało jakąkolwiek przyczyną lub okolicznościami poza możliwa kontrolą Sprzedającego, co – w niczym nie ograniczając ogólnego znaczenia tego pojęcia – obejmuje wojnę lub inne działania sił zbrojnych, terroryzm, zamieszki, niepokoje społeczne, sabotaż, wandalizm, wypadek, awarię lub uszkodzenie maszynerii lub sprzętu, pożar, powódź, przypadki losowe, strajk, strajk okupacyjny lub inne spory pracownicze (w których uczestniczą lub nie uczestniczą pracownicy Sprzedającego) lub brak materiałów dostępnych po stawkach rynkowych obowiązujących w czasie zawierania niniejszej Umowy, ingerencje administracyjne lub legislacyjne, lub też przez jakiekolwiek niewykonanie, zaniedbanie lub opóźnienie ze strony Kupującego lub jego agentów lub przedstawicieli.
  9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przesunięcia daty dostawy lub do rozwiązani Umowy bądź redukcji wolumenu Produktów zamówionych przez Kupującego (bez ponoszenia z tego tytułu odpowiedzialności wobec Kupującego), jeżeli uniemożliwione lub opóźnione zostało prowadzenie przez niego działalności z powodu wystąpienia wydarzenia określonego w punkcie 10.8, pod warunkiem, że jeśli takie zdarzenie występuje nieprzerwanie przez okres powyżej 30 dnie, każda ze stron ma prawo do rozwiązania niniejszej Umowy poprzez przesłanie drugiej stronie pisemnego wypowiedzenia, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności przez żadną ze stron.
  10. Kupujący uznaje, że ograniczenia odpowiedzialności określone w niniejszych warunkach są właściwe i odzwierciedlają handlowe intencje stron w kontekście przewidywanych wpływów Sprzedającego z tytułu realizacji niniejszej Umowy oraz wszelkich innych umów, oraz zdolność Kupującego do ochrony swoich interesów poprzez wykupienie ubezpieczenia. Sprzedający może wyrazić chęć zmiany zakresu ograniczenia odpowiedzialności w odniesieniu do konkretnych produktów, jeżeli zażąda tego Kupujący, z zastrzeżeniem, że Kupujący pokryje wówczas dodatkowe koszty, o których zostanie powiadomiony przez Sprzedającego. W celu uniknięcia wątpliwości uzgadnia się, ze wszelkie płatności dokonane prze Sprzedającego na rzecz Kupującego w dowolnym roku kalendarzowym z tytułu dowolnego Roszczenia wysuniętego przez Kupującego w związku z jakąkolwiek umową lub z innych przyczyn będą zmniejszać wartość Ograniczenia Roszczenia dostępna dla dalszych Roszczeń w danym roku kalendarzowym.
 13. Rozwiązanie Umowy
  1. Nie wpływając tym samym na jakiegokolwiek inne prawa lub środki zaradcze dostępne Sprzedającemu, Sprzedający ma prawo rozwiązania niniejszej Umowy w trybie natychmiastowym, jeżeli: 13.1.1 Kupujący narusza jakiekolwiek warunki jakiejkolwiek umowy ze Sprzedającym; 13.1.2 2 Kupujący zawiera układ z wierzycielami, ogłasza upadłość lub (będący firmą) postawiony zostaje w stan likwidacji (z przyczyn innych niż fuzja w stanie wypłacalności); 13.1.3 następuje zajęcie mienia lub wyznaczony zostaje syndyk (administracyjny lub inny); 13.1.3 a) w odniesieniu do jakiegokolwiek mienia lub aktywów Kupującego; lub jeżeli Kupujący zaprzestaje lub grozi zaprzestaniem prowadzenia działalności; lub 13.1.4 Sprzedający w sposób uzasadniony obawia się, że którekolwiek ze zdarzeń wymienionych w punktach od 13.1.2 do 13.1.3 powyżej może mieć miejsce w stosunku do Kupującego i powiadomi o tych obawach Kupującego.
  2. Kupujący ma prawo z zachowaniem 30-dniowego okresu pisemnego wypowiedzenia, rozwiązać: 13.2.1 niniejszą Umowę w ciągu 30 dni od otrzymania od Sprzedającego powiadomienia zgodnie z postanowieniami punktu 7.2.1 lub 7.2.2 o tym, że Cena Produktów objętych niniejszą Umową wzrasta o ponad 10% wartości Ceny pierwotnej określonej dla danych Produktów w czasie zawierania Umowy; lub 13.2.2 rozwiązać tę części Umowy, która dotyczy Produktów na Zamówienie z zachowaniem 30-dniowego okresu pisemnego wypowiedzenia, jeżeli (działając w sposób uzasadniony) nie życzy on sobie przyjąć zmian w Specyfikacjach Produktów na Zamówienie, o których został powiadomiony przez Sprzedającego zgodnie z postanowieniami punktu 5.3.
  3. Jeżeli Sprzedawca rozwiązuje Umowę zgodnie postanowieniami punktu 6.4 lub 11.1, wtedy, nie ograniczając tym samym w żaden sposób jakiegokolwiek innego prawa lub środka zaradczego dostępnego Sprzedającemu: 13.3.1 Sprzedający ma prawo do rozwiązania dowolnej innej umowy lub wstrzymania jakichkolwiek dalszych dostaw w ramach realizacji niniejszej Umowy lub jakiejkolwiek innej umowy; 13.3.2 jeżeli Produkty zostały dostarczone, ale należność z ich tytułu nie została zapłacona, z zastrzeżeniem postanowień punktu 8, Kupujący prawo do tego mienia, zaś Sprzedający ma prawo rozdysponować lub wykorzystać Produkty wedle własnej woli; oraz 13.3.3 płatność Ceny staje się wymagalna w trybie natychmiastowym, niezależnie od jakichkolwiek wcześniejszych umów lub ustaleń stanowiących inaczej.
  4. Rozwiązanie Umowy z dowolnego powodu pozostaje bez wpływu na postanowienia, które pozostają wiążące.
 14. Zabezpieczenie
  1. Nie ograniczając tym samym w żaden sposób jakiegokolwiek innego prawa lub środka zaradczego dostępnego Sprzedającemu, Kupujący chroni i zabezpiecza Sprzedającego, jego Grupę oraz ich pracowników i agentów, w pełni, na żądanie w odniesieniu do wszelkich Strat poniesionych w rezultacie: 14.1.1 odwołania, zmiany lub zawieszenia zamówienia przez Kupującego zgodnie postanowieniami punktu 3.3; 14.1.2 wszelkimi roszczeniami wysuniętymi przez osoby trzecie w związku ze Stratami, uszczerbkiem na zdrowiu lub szkodą w sposób bezpośredni lub pośredni spowodowanymi przez Produkty na Zamówienie lub Narzędzia Kupującego lub jakiekolwiek Produkty, które po dostawie zostały poddane użytkowaniu w sposób inny, niż wskazane zastosowanie takich Produktów (przez co rozumie się zastosowanie, na potrzeby jakiego takie Produkty są zwyczajowo dostarczane lub zastosowanie wyraźnie wskazane zgodnie z postanowieniami punktu 3.2) lub w jakikolwiek sposób zmodyfikowane przez osobę inna niż Sprzedający lub wobec których zaszło jakiekolwiek zdarzenie (włączając w to jakiekolwiek działanie lub zaniechanie), wskutek którego postanowienia punktu 9.1 przestają obowiązywać w odniesieniu do tych Produktów; 14.1.3 wykorzystania Specyfikacji lub Narzędzi dostarczonych przez lub w imieniu Kupującego lub zmodyfikowanych na żądanie Kupującego; 14.1.4 jakiegokolwiek naruszenia postanowień punktu 5.4 oraz jakichkolwiek roszczeń jakichkolwiek osób trzecich w odniesieniu do jakiegokolwiek naruszenia lub rzekomego naruszenia dowolnych praw Własności intelektualnej takiej osoby trzeciej w rezultacie wykorzystania, posiadania lub dostarczeni jakiegokolwiek Produktu na Zamówienie lub jakichkolwiek Specyfikacji i/lub Narzędzi dostarczonych przez lub w imieniu Kupującego lub zmodyfikowanych na żądanie Kupującego; oraz 14.1.5 rozwiązania umowy zgodnie z postanowieniami punktu 8.6 lub 13.1.
 15. Warunki Eksportu
  1. Jeżeli Produkty dostarczane są na eksport bezpośrednio z terytorium Zjednoczonego Królestwa i z pominięciem Rzeczpospolitej Polskiej, postanowienia punktu 15 (z zastrzeżeniem wszelkich warunków specjalnych uzgodnionych w formie pisemnej pomiędzy Kupującym i Sprzedającym) mają zastosowanie oraz moc nadrzędną zakresie konfliktu z jakimikolwiek innymi postanowieniami określonym w niniejszych Warunkach.
  2. Kupujący ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie wszelkich praw i przepisów dotyczących Produktów obowiązujących w kraju ich przeznaczenia i regulujących kwestie eksportu Produktów lub jakichkolwiek innych produktów zawierających Produkty z terytorium Zjednoczonego Królestwa (włączając w to w razie potrzeby zapewnienie Departamentu Ceł i Akcyzy, że od wartości Ceny nie jest należy podatek od towarów i usług) oraz importu Produktów do kraju ich przeznaczenia, jak również za dokonanie płatności z tytułu wszelkich należnych ceł i podatków importowych i eksportowych od tych Produktów. Kupujący ponosi odpowiedzialność za powiadomienie Sprzedającego o wszelkich zobowiązaniach, jakich Sprzedający jest zobowiązany przestrzegać zgodnie z przepisami takich praw i regulacji oraz za poniesienie lub zwrócenie Sprzedającemu wszystkich związanych z tym kosztów. Wszelkie odniesienia do Incoterms w jakiejkolwiek ofercie uznaje się za odniesienie do Incoterms (2000) , zaś wszystkie oferty opracowywane są na zasadzie loco fabryka, o ile Sprzedający nie stwierdził inaczej na piśmie. W przypadku realizacji dostaw w sposób określony w punkcie 15.1 realizacja dostaw podlega prawu Anglii i Walii a spory sadowe rozpoznawane sa przez właściwe sądy Zjednoczonego Królestwa.
 16. Postanowienia Różne
  1. Sprzedający ma prawo do wykonania jakiegokolwiek swojego zobowiązania lub wyegzekwowania jakiegokolwiek swojego prawa wynikającego z niniejszej Umowy osobiście lub poprzez swoich podwykonawców lub agentów, lub członków jego Grupy. Jakiekolwiek działanie lub zaniechanie ze strony jakiegokolwiek takiego podwykonawcy, agenta lub członka jego Grupy stanowi działanie lub zaniechanie ze strony Sprzedającego i podlega wyłączeniu lub ograniczeniu odpowiedzialności określonym w niniejszych warunkach. Kupujący nie ma prawa przenieść, scedować lub przenieść na zasadzie podwykonawstwa żadnego ze swoich praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego i w każdym przypadku ponosi odpowiedzialność za realizację niniejszej Umowy przez jakąkolwiek osobę, na którą takie prawa lub obowiązku zostały przeniesione, scedowane lub przez podwykonawców.
  2. Wszelkie powiadomienia muszą być przekazywane w formie pisemnej za pomocą faksu lub pocztą na adres Sprzedającego, wynikający z zapisu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku Kupującego powiadomienia winny być kierowane na adres siedziby Kupującego lub inny adres, jak w danym czasie był wskazany Sprzedającemu w drodze powiadomienia. Powiadomienia dostarczone osobiście wchodzą w życie w trybie natychmiastowym, powiadomienia przesyłane pocztą po ich doręczeniu oraz w przypadku przesłania faksem, w dniu o i godzinie oznaczonych na potwierdzeniu transmisji z faksu nadawcy, lub (w przypadku zagubienia powyższego) na bilingu połączeń faksu.
  3. Żadne zrzeczenie się prawa przez Sprzedającego ani żadne naruszenie niniejszej Umowy przez Kupującego nie stanowi zrzeczenia się roszczeń z tytułu jakiegokolwiek kolejnego naruszenia tego samego lub dowolnego innego postanowienia. Powstrzymanie się Sprzedającego od wyegzekwowania jakiegokolwiek postanowienia niniejszej Umowy nie stanowi zrzeczenia się przez Sprzedającego jego prawa do tegoż.
  4. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy zostanie przez kompetentną władzę uznane za nieważne lub niewykonalne w całości lub części, nie będzie to mieć wpływu na ważność pozostałych postanowień niniejszej Umowy ani pozostałej części takiego postanowienia.
  5. Niniejsza Umowa stanowi całość umowy oraz porozumienia pomiędzy stronami i zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy, porozumienia i uzgodnienia (zarówno pisemne jak i ustne) w odniesieniu do Produktów (z zastrzeżeniem, że żadna ze stron nie ma prawa dochodzić wyłączenia odpowiedzialności za niezgodne z prawdą deklaracje składane przed zawarciem umowy, na których druga strona polegała, co można wykazać).
  6. Niniejsza Umowa podlega przepisom prawa polskiego. Wszelkie spory zostaną poddane wyłącznej jurysdykcji sądów polskich z zastrzeżeniem punktu 15.4 niniejszych Warunków.
 17. Brak dostawy międzynarodowej
  1. Niezależnie od jakichkolwiek innych postanowień niniejszych Warunków, Sprzedawca nie dostarcza Produktów poza teren Polski ani (jeśli na mocy niniejszych Warunków Sprzedawca jest zobowiązany do odbioru Produktów) Sprzedawca nie będzie odbierać Produktów z adresów poza terytorium Polski. Kupujący może złożyć zamówienie na Produkty poza Polską, ale to zamówienie musi być dostarczone na adres na terenie Polski lub, jeśli zostało to uzgodnione na piśmie przez Sprzedawcę, Produkty muszą zostać odebrane z biura Sprzedawcy na terenie Polski..
  2. W przypadku, gdy zgodnie z niniejszymi Warunkami Sprzedający odpowiada wobec Kupującego z tytułu wszelkich kosztów dostawy i / lub wszelkich uzasadnionych kosztów, które Nabywca ponosi w zwrocie Produktu Sprzedawcy, Sprzedawca odpowiada tylko za takie koszty dostawy i uzasadnione koszty poniesione w zwrocie Produktów z terytorium, na którym produkty zostały pierwotnie dostarczone.